Hírek

Elérhetőségek

Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde

Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde

7759 Lánycsók, Dózsa utca 30.

OM:027060

 

 

Lánycsókon az első óvoda már több mint 90 éve, 1927-ben nyílt meg, mai helyére 1984-ben költözött. Jelenleg szervezetileg és szakmailag önálló az óvoda. 2018. szeptember 1-től óvodánkhoz szakmailag önálló 1 csoportos mini bölcsőde csatlakozott, így többcélú intézményként működünk (óvoda – bölcsőde). Felvételi körzetünk Lánycsók és Kisnyárád községek, szabad hely esetén máshonnan is fogadunk gyermekeket. Az óvodából kikerülő tanköteles korú gyermekeket a helyi általános iskola fogadja. A gyermeklétszám változásával párhuzamosan változott a csoportok száma is. Jelenleg 3 óvodai és 1 mini bölcsődei csoportunk működik. A mini bölcsődei csoport engedélyezett létszáma maximum 8 fő, az óvodai csoportok a beiratkozástól függően 20 – 25 fővel indulnak.

Óvodánkban, bölcsődénkben minden szakképzett, gyermekszerető óvónő, kisgyermeknevelő és dajka azért dolgozik, hogy olyan gyermekközpontú óvodai életet alakítsunk ki, amelyben gondoskodni tudunk a gyermekek testi – lelki szükségleteinek kielégítéséről. Meggyőződésünk, hogy az óvodáskor legfőbb tevékenysége a játék és a mozgás, ezért ezekre a területekre nagy hangsúlyt fektetünk.

A heti rend és a napirend az a szervezeti keret, ami biztosítja a gyermek számára a nyugodt, kiszámítható, kiegyensúlyozott óvodai környezet megteremtését, a szokásrendszerek kialakulását, a gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezését, szervezését. A rugalmas napirend lehetővé teszi, hogy a gyermekek egyéni képességeik szerint végezzék a különböző tevékenységeket. Sokféle tevékenységforma (játék, bábozás, mesélés, verselés, dramatizálás, éneklés, zenehallgatás, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, mozgás, séta, kirándulás, kísérletezés stb.) kínálatával biztosítjuk, hogy a gyerekek megfelelő ismeretek, képességek birtokában kerüljenek iskolába.

Fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek önmagához képest fejlődjön. Fejlődésüket nyomon követjük, erről a szülőket tájékoztatjuk, szükség esetén segítséget nyújtunk a továbblépéshez.

A sajátos nevelési igényű gyermekekkel gyógypedagógus és logopédus foglalkozik.

Óvodai csoportjainkban kétnyelvű, német nemzetiségi nevelés folyik. Az óvónők heti váltásban dolgoznak, a magyaros hetére épül a német hét. Egy témával tehát először magyarul, utána németül foglalkozunk. A gyermekek ismerkednek a német nyelvvel, mondókákat, verseket, dalokat is tanulnak.

Nevelési céljaink megvalósítása érdekében fontosnak tartjuk a családokkal való jó kapcsolat kialakítását, a szoros együttműködést.

 

 1. Általános információk az intézményről

Neve: Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde

Rövidített neve: Lánycsóki Óvoda

Székhelye, címe: 7759 Lánycsók, Dózsa utca 30.

OM azonosítója: 027060

Telefonszáma: 06-69/364-474

Email: ovoda@lanycsok.hu

Honlap: www.lanycsok.hu/intezmenyek/ovoda

Alapító: Lánycsók Községi Önkormányzat

Alapító székhelye: 7759 Lánycsók, Kossuth utca 3.

Intézményvezető: Szabóné Villányi Marianna

Bölcsődevezető: Appl Noémi

 

 1. Az intézmény nyitva tartása

A nevelési év minden év szeptember1-től augusztus 31-ig tart.

Szorgalmi időszak: szeptember 1-től május 31-ig, nyári időszak: június 1-től augusztus 31-ig.

Napi nyitva tartás: 600 - 1700 - ig.

Az intézmény hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel egész éven át folyamatosan működik.

Az óvoda bejárati kapujának zárva tartási rendje: 900 1230 között. Csengetésre a kaput kinyitjuk.

 

 1. Zárva tartás

Általában augusztus hónapban a nri karbantartás, nagytakarítás miatt.

A szünetet a fenntartó jóváhagyásával, a szülőket erről előzetesen tájékoztatva kezdjük meg.

A nagytakarítás időpontról minden naptári év február 15-ig hirdetmény formájában értetjük a szülőket.

Téli zárás időpontról minden naptári év október 15-ig hirdetmény formájában értetjük a szülőket.

 1. Beiratkozás

Az óvoda felvételi körzete: Lánycsók és Kisnyárád község, a mini bölcsődéé Lánycsók, azonban más településről is fogadhatunk gyermeket, amennyiben férőhely biztosítható számára.

Az óvodai beíratás minden év április 20. és május 20 között zajlik. A pontos időpontról és a szükséges okmányokról a „Lánycsóki Magazinban”, valamint kifüggesztett hirdetésekkel értesítjük az érintetteket. Az értesítésről a környező településeken is gondoskodunk.

A szülők számára egy szervezett nyílt nap keretében (Ovi-csalogató) lehetőséget biztosítunk a gyermekek és a szülők számára az intézmény megtekintésére, és a felmerülő kérdések megválaszolására.

A beiratkozás a szülő személyes megjelenésével történik, a szükséges okmányok bemutatásával (TAJ kártya, lakcímkártya, születési anyakönyvi kivonat).

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

 

 1. Az óvoda pedagógiai programja

Az óvodai nevelés országos alapprogramjának elvei alapján, a tevékenységközpontú óvodai nevelési program adaptálásával, valamint a helyi sajátosságokkal, hagyományokkal kiegészítve készült el a helyi pedagógiai programunk.

Az óvoda nevelési intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik. Az óvodai nevelés feladata a gyermekek testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, célunk a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése.

Programunk a 3-7 éves korú gyermekek szociális életképességét (életre nevelését) minden későbbi fejlődés alapjaként kezeli, a pedagógiai célok és feladatok középpontjába tudatosan az együttműködési és érintkezési képességek fejlesztését állítja, azaz kommunikációra és kooperációra kívánja képessé tenni a gyermekeket.

Cselekvési tervünk tartalmazza a nevelési évre előre tervezett programokat, feladatokat, melyek szorosan illeszkednek a tevékenységközpontú óvodai nevelési programunkhoz. Ez a terv nyitott és az év folyamán módosítható program. Az időpontokat befolyásolhatja az időjárás és egyéb, az óvónőktől és az óvodai szervezettől független tényező. A programok köre bővíthető. Az állandó programokon kívül minden évben igyekszünk még olyan lehetőségeket is biztosítani, megszervezni, melyek így minden gyermek számára elérhetőek, például: séták közben a természeti változások megfigyelése, lovas kocsizás a faluban, biciklitúra a halastóhoz, buszozás Mohácsra, piaclátogatás, játszóterezés, kompozás, interaktív színház, bábszínház, csoportkirándulások különböző helyszínekre.

 

 1. A mini bölcsőde szakmai programja

Lánycsókon 1988 – ban szűnt meg a bölcsőde, mivel már nem volt rá igény. 2010-18-ig óvodánkban egységes óvoda – bölcsődei csoport működött, ahol minden évben 5 bölcsődést neveltünk az óvodásokkal együtt. A törvényi változások miatt ezen módosítani kellett. 2018 tavaszán a fenntartónk segítségével pályázati pénzből felújítottuk a használaton kívüli csoportszobát, mini bölcsődévé alakítottuk át. 2018 szeptemberétől idevárunk minden évben maximum 8 kisgyermeket.

A Lánycsóki Mini Bölcsőde  saját nevelési - gondozási program szerint dolgozik, amely összhangban áll „ A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjával”. Ez biztosítja a mini bölcsődével kapcsolatos általános igények teljesítését és az intézmény szakmai önállóságát, a családok és a fenntartó elvárásaihoz és a helyi lehetőségekhez való igazodást.

 

 1. Dolgozóink

 

Óvodapedagógusok

 

Név

Munkakör

Megbízatás

Nagy Tímea

Óvónő, ped. I.

 

Rauscher Gyöngyi

Szakvizsgázott, német nemz. óvónő, ped. II.

Intézményvezető helyettes

Scheffer Józsefné

Szakvizsgázott óvónő, ped. I.

Gyermekvédelmi felelős

Schmidt – P. Marianna

Német nemz. óvónő, ped. I.

Túzvédelmi felelős

Szabóné Villányi Marianna

Szakvizsgázott óvónő, ped.II.

Intézményvezető, fejlesztőpedagógus

 

Nevelőmunkát segítők

 

Név

Munkakör

Gaál Nikolett

Pedagógiai asszisztens

Hadra Józsefné

Óvodatitkár

Csötönyi Gáborné

Szakképzett dajka

közalkalmazotti képviselő

Szlobodáné B. Zsuzsanna

Szakképzett dajka

Várda Gáborné

Szakképzett dajka

 

 

Bölcsődei dolgozók

 

Név

Munkakör

Appl Noémi

Kisgyermeknevelő, bölcsődevezető

Márkus Erzsébet

Szakképzett dajka

 

 

 1. Az intézmény dokumentumai:
 • Lánycsóki Óvoda pedagógiai programja
 • Lánycsóki Óvoda házirendje
 • Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata
 • Lánycsóki Mini Bölcsőde szakmai programja
 • Lánycsóki Mini Bölcsőde házirendje
 • Éves munkaterv (óvoda, bölcsőde)

Óvoda

 

 

A nagykapun belépve balra a falon egy volt óvodásunk (Repity Zsuzsi) festménye fogadja a vendégeket, amelyen megtalálható a négy csoport jelképe: Napocska, Pillangó, Katica és Csiga.

 

2020.szeptember 01.  

                                                                           Szabóné Villányi Marianna

                                                                                   Intézményvezető